بی بهانه بخاطرم میایی

شـــــــــاید

همین باشد معنای عزیز بودنت